Matematika vizsga 4. évfolyam

A 4. osztályosok május végén tettek vizsgát matematika tantárgyból.
A vizsga célja egyrészt az volt, hogy felmérjük milyen szinten sajátították el az alsó tagozat követelményeit diákjainknak ebből a tantárgyból, másrészt az, hogy lássuk mennyire sikerült megalapozniuk a felső tagozatos matematika tantárgy tanulását.

A többi negyedikes vizsgához hasonlóan, ezt is a Redmenta feladatlap szerkesztő program segítségével összeállított felmérő feladatsoron, online írták tanulóink.

A feladatlap két részből állt, az első részben arra voltunk kíváncsiak, hogy az eddig megszerzett ismereteiket, tudásukat hogyan tudják alkalmazni az összeállított feladatok megoldásához, valamint azt, hogy milyen szinten tudnak nyitott mondatokat és szöveges feladatokat megoldani.

A második részben mechanikus számolási készséget mértünk. 10000-es számkörben írásbeli összeadásokat, kivonásokat, szorzásokat egy, illetve kétjegyű szorzóval, valamint bennfoglalásokat egy és kéttagú osztóval.

A tanulók eredménye megmutatta, hogy minden diák komolyan készült a vizsgára, mivel mindenkinek sikerült 41% fölötti eredményt elérni, így elégtelen minősítést senki sem kapott.
Jelesre 5, jóra 9, közepesre 7 és elégségesre 1 tanuló teljesített.
Az év végi vizsga átlaga 3,9 (79%).

Spielmann Józsefné

Belső vizsga magyar nyelvből és irodalomból

Május 15-én a 4. osztályosok magyar nyelvtanból és irodalomból belső vizsgát írtak.
Irodalomból szövegértő feladatsort kellett megoldaniuk, nyelvtanból pedig az elmúlt négy év során tanult ismeretekből összeállított feladatokat. Mindkét feladatsor a Redmenta programban lett összeállítva.
A vizsga előtti hetekben gyakoroltunk hasonló feladatokat, így nem volt a gyerekek számára ismeretlen. Mindenki tudásának megfelelően teljesítette a vizsgafeladatokat.
Az értékelés utáni eredmény: 22 tanuló feladatainak átlaga mindkét tantárgyból 4,23.

Belső vizsga német nyelvből a 4. osztályban

Május 22-én a 4. osztályosok német nyelvből belső vizsgát írtak. Erre a megmérettetésre első alkalommal került sor. Mindenki tudásának megfelelően teljesítette a vizsgafeladatsort.

A négy év során elsajátított nyelvtani ismereteket tartalmazta a Redmenta programban összeállított mérés. A feladatok alapjául szolgáló ismereteket a csoportban tanító pedagógusok előre egyeztették a gyerekekkel, a tanulók így időben fel tudtak készülni rá.

A vizsga előtti héten tanulóink próbavizsgát írtak, ezáltal nem volt idegen számukra a számítógépen való feladatmegoldás. Az értékelés után a következő eredményt kaptuk:
22 tanuló feladatainak átlaga 86%.

Német Szintfelmérő vizsga

2018. május 22-én került sor iskolánkban a 7. évfolyamon a német nyelvi szintfelmérő vizsgára. A vizsga alól mentesültek azok a tanulók, akik korábban az ELTE Origó nyelvvizsgaközpontjában A2 junior vizsgát szereztek. Ezt az írásbeli és szóbeli részből álló vizsgát hét tanuló teljesítette.

A többi tanuló tudását is két vizsga mérte: az írásbeli vizsgán a hallott szöveg értését, az írásbeli szövegértést, a nyelvtani tudást és a szövegalkotást vizsgáltuk a Red menta nevű program online felületén. Három tanuló tudása nem érte el a szükséges minimumot.

Az évfolyam átlaga 3,6. A szóbeli vizsgára a tanulók tételek kidolgozásával készültek, a 14 témáról önállóan, összefüggően kellett beszélniük és a Ruskó András igazgató, Radnóti Annamária és Szegedi Zoltán szaktanárokból álló bizottság kérdéseire válaszolniuk. Egy tanuló feleletét a bizottság elégtelenre értékelte, az évfolyam átlagteljesítménye 4,1.

Angol nyelvi vizsga 2018 Piliscsaba

Iskolánkban - idén először – a nyolcadik osztályos tanulóknak angol nyelvi vizsga keretében kellett számot adniuk nyelvtudásukról. A vizsga 2018. január 10-én került megrendezésre, egy írásbeli és egy szóbeli részből állt. A 45 perces írásbelin a tanulóknak feleletválasztós illetve szövegértési feladatokat kellett megoldaniuk, a szóbelin pedig egy háromtagú bizottság előtt - 5 tétel közül kellett egyet kifejteniük 5-10 percben, majd spontán kérdésekre válaszolván, beszélgetés során bizonyíthatták a szükséges kompetenciákat.

A bizottság három főből állt, beleértve egy külsős – a tanulók számára ismeretlen - angol nyelvtanárt, felkészítvén a gyerekeket arra a vizsgahelyzetre, amikor majd idegen arcok kérik számon tudásukat a középiskolai felvételin illetve az állami nyelvvizsgákon. Köszönjük Hargitai Adrienn Tanárnő részvételét a Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskolából!

A gyerekek minden elvárást felülmúlva teljesítettek annak ellenére, hogy az angol nekik a második idegen nyelv, melyet csak ötödiktől kezdve, kettőről háromra emelkedő heti óraszámban tanultak a német nyelv mellett.

Átlageredményük 4,5 lett, tehát –számukra – a vizsga könnyűnek bizonyult annak ellenére, hogy az írásbeli rész a KER szerinti A2, a szóbeli rész pedig B1 szintnek felelt meg. A jövő tanévtől a vizsga szintje emelhető, egyrészt a kimagasló eredmény miatt, másrészt annak tükrében, hogy a felmenő évfolyamok már nem csak ötödik, hanem negyedik osztályban kezdik az angol nyelv tanulását.

Well done class 8!!!
Bátorfi Éva
Angol nyelvtanár

Jó eredménnyel zárult az első Hauckos szintfelmérő!

Iskolánk az idei évben először tanulmányi szintfelmérőket szervez saját diákjai számára.
Ezekkel a belső vizsgákkal több célunk is van. Az eredmények tükrében könnyebb lesz a csoportok
beosztása az adott tantárgyak esetén, a diákok pedig olyan rutinra tehetnek szert, amelynek
segítségével kevesebb stressz mellett tudnak majd nyelvvizsgát, felvételi vizsgát tenni. Ismerős arcok
előtt, támogató környezetben adhatnak számot tudásukról idéntől, miközben észrevétlenül
elsajátítják az ilyen helyzetekben megfelelő viselkedéskultúrát.

A vizsgák anyaga mindig az adott csoport tananyagi követelményeire épül, de a nyolcadik
évfolyamosok esetén a második félévben egy, tantárgyakon átívelő projektet kell majd bemutatniuk
a diákoknak.

A szintfelmérésben részvevő évfolyamok:

  • 4. évfolyam (Magyar nyelv- és irodalom, Matematika, Német nyelv)
  • 7. évfolyam (Német nyelv)
  • 8. évfolyam (Magyar nyelv- és irodalom, Matematika, Angol nyelv, Projekt)

Fontos tudni, hogy a felmérők írásbeli és szóbeli részekből állnak és meghatározott sztenderdek
alapján készültek. A matematika, német és angol nyelv írásbeli részében online feladatsorokat kell a
diákoknak megoldaniuk. Mindezt azzal a céllal, hogy hosszú távon is összehasonlíthassuk az egyes
évfolyamok és osztályok eredményeit.

2017. december 13-án, Luca napján került sor az első szintfelmérőre magyar nyelv- és
irodalom tantárgyból, amelyen a nyolcadikos diákok bizonyíthatták felkészültségüket. A vizsga két
részből állt, az írásbeli, helyesírás és szövegértés egységekre tagolódott, majd ezt követte a szóbeli
vizsgarész, ahol 10 előre kiadott tételből kellett húzni egyet. Rövid felkészülési időszak után a diákok
saját leírt jegyzeteik alapján, önállóan vagy a szaktanár segítő kérdései alapján fejtették ki a témát a
vizsgabizottság tagjai (Bátorfi Éva, Szegedi Zoltán (elnök), Ruskó András) előtt.

A vizsgabizottság egyöntetű véleménye alapján kijelenthetem, hogy a szintfelmérő minden
szempontból sikeresen zárult. A diákok általánosan tekintve és önmagukhoz mérten is jó
eredményeket értek el. Mindenkiről elmondható, hogy kellő komolysággal és magabiztossággal vett
részt a vizsgán. Felkészületlenül senki sem érkezett, mi sem bizonyítja ezt jobban annál, mint hogy a
vizsgaeredmények összátlaga 4.00 lett.

Mindenképpen elismerés illeti a felkészítő tanárt (Szegedi Zoltánt) és a részt vevő diákokat szintúgy.
Bízom benne, hogy a közeljövőben következő felmérések hasonlóan jó eredményeket fognak
majd hozni, amelyek diákjaink javára szolgálnak minden téren és nem utolsó sorban tovább öregbítik
iskolánk hírnevét.

Piliscsaba, 2017. december 14.
Ruskó András
igazgató